Глибоцька громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Інструкція з підготовки бюджетних запитів

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового відділу

Глибоцької селищної ради

від 10 серпня 2023 року № 06-ОД

ІНСТРУКЦІЯ 
з підготовки бюджетних запитів

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена відповідно до статей 2, 32, 34, 35, 36 та 75  Бюджетного кодексу України, та наказу Міністерства фінансів України від 17 липня  2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами)  і визначає механізм розрахунку показників проекту бюджету Глибоцької селищної територіальної громади на плановий бюджетний період (далі - проект місцевого бюджету) та прогнозу бюджету Глибоцької селищної територіальної громади на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – прогноз місцевого бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів з урахуванням  положень Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» від 08.09.2005 №  2866-IV та Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно-орієнтованого підходу в бюджетному процесі» від 02.01.2019 №1.

2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі - головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до фінансового відділу Глибоцької селищної ради (далі - фінансовий відділ) в паперовому та електронному вигляді з використанням автоматизованої системи програмного модуля “Система Logica” комплексу програм АІС “Місцеві бюджети” ведення місцевого бюджету за формами:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ – 20__ РОКИ загальний, Форма 20__-1 (далі - Форма-1) (додаток 1);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ – 20__ РОКИ індивідуальний, Форма 20__-2 (далі - Форма-2) (додаток 2);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ – 20__ РОКИ додатковий, Форма 20__-3 (далі - Форма -3) (додаток 3).

3. Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і після заповнення зазначених форм заповнюється Форма-3.

4. Усі вартісні показники у формах наводяться у гривнях без копійок.

5. Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення фінансовим відділом аналізу бюджетного запиту детальну інформацію за формами, які щороку доводяться фінансовим відділом до головних розпорядників, а також належним чином оформлені (відповідно до Методичних рекомендацій, затверджених Наказом Мінфіну №1 від 02.01.2019 р.) результати гендерного аналізу бюджетних програм, зазначених у цьому бюджетному запиті та виконуваних в періоді, який передує плановому,  підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки, місцеві цільові програми, дані про контингенти у розрізі цільових груп жінок та чоловіків,  фінансові плани комунальних підприємств, проектно-кошторисну документацію, перелік обладнання та інвентарю тощо).

6. Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду бюджету на плановий бюджетний період (далі - граничні обсяги) та прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі - прогнозні показники)) з урахуванням потреб та інтересів у розрізі жінок та чоловіків т/або  їх груп, обмежень, які щороку доводяться Мінфіном та/або фінансовим відділом до головних розпорядників.

7. Граничні обсяги та прогнозні показники розраховуються фінансовим відділом на основі:

 • прогнозу економічного і соціального розвитку територіальної громади на прогнозний бюджетний період та основних показників економічного і соціального розвитку на наступні за плановим два бюджетні періоди;
 • Стратегії розвитку бюджету Глибоцької селищної територіальної громади (далі-Стратегія);
 • Плану (програми) соціально-економічного розвитку громади;
 • місцевих цільових програм;
 • рішення Глибоцької селищної ради "Про розгляд Прогнозу бюджету Глибоцької селищної територіальної громади на 20__-20__ роки"

8. Розрахунок граничних обсягів та прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

 • прогнозних обсягів доходів;
 • граничного (прогнозного) обсягу дефіциту (профіциту) місцевого бюджету;
 • граничного (прогнозного) обсягу місцевого боргу;
 • розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;
 • розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі - Єдина тарифна сітка);
 • прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;
 • необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;
 • необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо. Пріоритетні напрямки розвитку громади визначаються на основі:
 1. Стратегії розвитку громади;
 2. Плану (програми) соціально-економічного розвитку громади;
 3. місцевих цільових програм;

Видатки, не передбачені вищезазначеними документами, не відносяться до першочергових витрат.

9. Граничний обсяг та прогнозні показники доводяться фінансовим відділом до головного розпорядника загальними сумами за роками.

10. Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням інтересів  жінок та чоловіків та/або  їх груп.

11. Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати актуальним кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

12. З метою співставлення показників за бюджетними програмами у разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника звітні показники за попередній бюджетний період та показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо бюджетна програма не передбачається на плановий бюджетний період:

 • показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;
 • показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо бюджетна програма у поточному бюджетному періоді не передбачена - зазначаються окремим рядком.

13. Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

 • дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (далі - звіт за попередній бюджетний період) - для зазначення показників за попередній бюджетний період;
 • показники, затверджені розписом бюджету Глибоцької селищної територіальної громади на поточний бюджетний період з урахуванням капітальних видатків (без урахування внесених змін, крім змін, пов’язаних із внесенням змін до закону України про місцевий бюджет, та змін у структурі бюджетних програм) (далі - розпис на поточний бюджетний період) - для зазначення показників за поточний бюджетний період;
 • показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Всі дані та показники формуються з урахуванням потреб та інтересів жінок та чоловіків та/або  їх груп, рішення  а також пріоритетів державної, регіональної та місцевої політики, визначених програмними та стратегічними документами економічного і соціального розвитку держави, регіону та громади, та планів діяльності головних розпорядників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

14. Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до фіноргану бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету Глибоцької селищної територіальної громади та прогнозу бюджету Глибоцької селищної територіальної громади.

15. У разі якщо головний розпорядник у межах доведених фінорганом граничного обсягу та  прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду бюджету за одними бюджетними програмами та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.

16. Фінансовий відділ (з урахуванням закріплення бюджетних програм та координації головних розпорядників) здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті діяльності головного розпорядника, пріоритетам розвитку громади, визначеним Стратегією розвитку громади та Планом (програмою) соціального та економічного розвитку, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимог цієї Інструкції, а також на предмет включення до даних бюджетних запитів показників, які формуються з урахуванням потреб та інтересів жінок та чоловіків та/або  їх груп за результатом гендерного аналізу відповідних бюджетних програм, реалізованих в періодах, які передують плановому.

17. З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту бюджету Глибоцької селищної територіальної громади та прогнозу бюджету Глибоцької селищної територіальної громади фінансовий відділ може проводити робочі наради з головними розпорядниками.

За результатами нарад головні розпорядники надають фінансовому відділу інформацію з деталізацією за бюджетними програмами та бюджетними періодами для узагальнення та подання на профільну депутатську комісію.

18. На основі інформації про результати аналізу та результати погоджувальних нарад начальник фінансового відділу відповідно до норм, передбачених частиною п’ятою статті 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту бюджету Глибоцької селищної територіальної громади.

19. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують уточнення бюджетних запитів з урахуванням прийнятих виконавчим комітетом рішень щодо доопрацювання проекту рішення про затвердження бюджету Глибоцької селищної територіальної громади для подання на розгляд сесії Глибоцької селищної ради та у триденний строк подають їх до фінансового відділу.

20. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції, фінансовий відділ може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

21. У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 116 Бюджетного кодексу України.

II. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

1. Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та прогнозних показників за бюджетними програмами та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та результативності, справедливості і неупередженості), а також таких принципів:

 • пріоритетності, який передбачає спрямування видатків або надання кредитів за бюджетною програмою на досягнення цілей та виконання завдань, визначених Стратегією, Планом (програмою) соціального та економічного розвитку, цільовими програмами, та реальних можливостей бюджету Глибоцької селищної територіальної громади;
 • забезпечення належного виконання завдань бюджетної програми;
 • спрямованості видатків на подолання гендерних розривів, задоволення потреб та врахування інтересів жінок та чоловіків та їх груп;
 • обґрунтованості витрат, який передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах. 

До кількісних чинників належать кількість штатних одиниць, штатна чисельність працівників, фактична кількість працівників, чисельність фактично зайнятих штатних посад, чисельність дітей, учнів, студентів, осіб з інвалідністю, пенсіонерів, людей похилого віку тощо. Всі кількісні показники, пов’язані зі штатною чисельністю, чисельністю працівників бюджетних установ та чисельністю контингентів одержувачів бюджетних послуг зазначаються із розподілом за статтю. До кількісних чинників належать також кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо. 

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо. Окремі чинники, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам фінансовим відділом, решта - визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками, а також планом діяльності головного розпорядника.

2. Граничні обсяги на утримання апаратів рад мають відповідати функціоналу структурних підрозділів апаратів, а граничні обсяги на продукти харчування, медикаменти та перев’язувальні матеріали і на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у разі їх доведення до головних розпорядників) не дозволяється зменшувати.

3. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються на основі:

 • видатків на реалізацію місцевих цільових програм, що затверджені у відповідній сфері діяльності головного розпорядника;
 • видатків на реалізацію проектів-переможців Бюджету участі в плановому періоді;
 • нормативно-правових актів, зокрема, плану діяльності головного розпорядника, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній галузі (сфері діяльності), у тому числі надання послуг, що надаються фізичним та юридичним особам (публічних послуг);
 • зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);
 • норм і нормативів;
 • періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;
 • результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;
 • результатів гендерного аналізу бюджетних програм;
 • необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;
 • цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах бюджетної програми.

4. Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожною бюджетною програмою як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

5. Видатки на інформатизацію визначаються з урахуванням Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації, затвердженої наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 06 червня 2003 року № 97.

6. Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), включаючи договори про позики від міжнародних фінансових організацій, договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

7. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку

8. Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Чинники, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних коштів.

9. За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма бюджетними програмами на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та прогнозними показниками.

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки передбачені місцевими цільовими програмами та/або Планом (програмою) соціального та економічного розвитку.

10. Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до місцевих цільових програм та/або Плану (програми) соціального та економічного розвитку, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

11. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

ІІІ. Порядок заповнення Форми-1

1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності головного розпорядника і розподілу граничного обсягу та прогнозних показників на плановий та наступні за плановим прогнозні роки за бюджетними програмами, складеними з урахуванням потреб та інтересів жінок та чоловіків та/або їх груп.

2. У Формі-1 зазначаються мета діяльності, стратегічні цілі головного розпорядника у галузях (сферах діяльності), на реалізацію державної політики у яких спрямовано його діяльність, показники результату діяльності головного розпорядника; здійснюється розподіл граничного обсягу та прогнозних показників за бюджетними програмами.

Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, відповідати Плану діяльності головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності), у яких він забезпечує реалізацію державної політики, Стратегії розвитку громади, Плану (програми) соціального та економічного розвитку та місцевих цільових програм, висвітлювати найбільш суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів, що включені до мережі головного розпорядника. Прогнозні показники формуються виходячи з рішення сесії селищної ради "Про розгляд прогнозу бюджету Глибоцької селищної територіальної громади"

В частині власних бюджетних  повноважень, визначених змістом ст.91 Бюджетного кодексу України мета, показники результату та прогнозні показники формуються виходячи зі змісту місцевих цільових програм, виконання яких забезпечує головний розпорядник та Плану (програми) соціального та економічного розвитку територіальної громади.

3. У пункті 1 зазначається код відомчої  класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та найменування головного розпорядника.

4. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

чітке формулювання та лаконічне викладення;

відповідність цілі (цілям[1]) місцевих цільових програм;

спрямованість на досягнення певного результату;

охоплення всіх  галузей (сфер діяльності) діяльності головного розпорядника;

відповідність Плану діяльності головного розпорядника;

орієнтація на потреби та інтереси жінок та чоловіків та/або їх груп.

чітке визначення цільової (цільових) групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою

5. У пункті 3 наводиться перелік стратегічних цілей головного розпорядника та зазначаються фактичні за попередній бюджетний період і очікувані у поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах показники результату діяльності головного розпорядника.

Стратегічні цілі визначаються головним розпорядником для кожної галузі (сфери діяльності) відповідно до пріоритетів місцевої політики, визначених Стратегією, змістом місцевих цільових програм, виконання яких забезпечує головний розпорядник та Планом (програмою) соціального та економічного розвитку територіальної громади.  Для кожної стратегічної цілі мають бути визначені показники результату діяльності головного розпорядника (далі - показники результату).

Показники результату - це кількісні та якісні показники, які характеризують рівень досягнення головним розпорядником стратегічних цілей, є основою для оцінки результатів діяльності головного розпорядника та стану галузей (сфер його діяльності) у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

Показники результату мають:

повністю характеризувати види діяльності в межах даної бюджетної програми

відображати результати, визначені відповідними місцевими цільовими програмами

забезпечувати можливість відстеження досягнення стратегічних цілей у динаміці та порівнянності показників результату за роками

перевірятися та підтверджуватися офіційною державною, місцевою, відомчою статистичною, фінансовою та іншою ( в т.ч. оперативною) звітністю, даними бухгалтерського (аналітичного та синтетичного), фінансового, економічного, статистичного та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку

бути представлені у вигляді даних,розподілених за статтю за всіма категоріями показників, що стосуються штатів та контингентів одержувачів послуг за бюджетною програмою

6. У пункті 4 зазначаються видатки та надання кредитів загального фонду за бюджетними програмами:

у графах 1-4 зазначаються код та найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець[2] бюджетної програми та код функціональної класифікації  видатків місцевих бюджетів

у графі 5 (звіт) - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графах 7-9 (проект, прогноз) - розподіл граничного обсягу та прогнозних показників;

у графі 10 - номер стратегічної цілі, зазначеної у пункті 3 Форми-1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.

ІV. Порядок заповнення Форми-2

1. Форма-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

2. При заповненні Форми-2:

доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету та класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання;

повернення кредитів до спеціального фонду - за програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджетуу розрізі кодів класифікації кредитування бюджету: 4120, 4220;

видатки - за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000;

надання кредитів з бюджету - за кодами класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

При цьому за однією бюджетною програмою передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.

3. У пунктах 1 і 2 зазначаються відповідно код відомчої класифікації видатків бюджету Глибоцької селищної територіальної громади та найменування головного розпорядника, код та найменування бюджетної програми.

4. У пункті 3 зазначаються мета, завдання та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми:

у підпункті 3.1 - мета бюджетної програми та строки її реалізації;

у підпункті 3.2 - завдання бюджетної програми. Проекти Бюджету участі, зазначені в п. 16, формуються у вигляді окремого завдання бюджетної програми;

у підпункті 3.3 - нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

Мета та завдання бюджетної програми визначаються відповідно до положень   наказу Міністерства фінансів «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» від 26.08.2014 №836.

Мета бюджетної програми має містити чітке визначення групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою та відповідати цілі (цілям) відповідних місцевих цільових програм;

Завдання бюджетної програми (одне або декілька) мають містити чітке визначення групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою та бути спрямованими на виконання мети бюджетної програми

Інформація, що наводиться у пункті 3 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пунктах 2 і 3 Форми-1.

5. У пункті 4 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження загального фонду бюджету» у графах 3, 6, 9 підпункту 4.1 та рядку «Надходження загального фонду бюджету» у графах 3, 6 підпункту 4.2 автоматично проставляються показники, наведені у графах 5, 6, 7, 8, 9 пункту 4 Форми-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

1) власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів бюджету 25010100);

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200);

кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право (код класифікації доходів бюджету 25020300);

кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки (код класифікації доходів бюджету 25020400).

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов’язково робиться посилання при заповненні пункту 13. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

2) інші доходи спеціального фонду, визначені рішенням про розгляд прогнозу місцевого бюджету і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

3) кошти, залучені громадою для реалізації інвестиційних програм (проектів) (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 401201);

4) повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «-» (у розрізі класифікації кредитування бюджету).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

У графі 4 підпункту 4.1 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графі 7 підпункту 4.1 (затверджено) - надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на поточний бюджетний період.

У графі 10 підпункту 4.1 (проект) - надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на плановий бюджетний період.

У графах 4 та 7 підпункту 4.2 (прогноз) - надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.

6. У пункті 5 зазначаються видатки (підпункт 5.1) або надання кредитів (підпункт 5.2) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 5.3) або надання кредитів (підпункт 5.4) на наступні за плановим два бюджетні періоди за економічною класифікацією видатків бюджету або класифікацією кредитування бюджету:

у графі 3 підпункту 5.1 та графі 3 підпункту 5.2 (звіт) зазначаються касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 підпункту 5.1 та графі 4 підпункту 5.2 (звіт) - касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 підпункту 5.1 та графі 6 підпункту 5.2 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 7 підпункту 5.1 та графі 7 підпункту 5.2 (затверджено) - бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 9 підпункту 5.1 та графі 9 підпункту 5.2 (проект) - видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у графі 10 підпункту 5.1 та графі 10 підпункту 5.2 (проект) - видатки або надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у графах 3 і 6 підпункту 5.3 та у графах 3 і 6 підпункту 5.4 (прогноз) - видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції;

у графах 4 і 7 підпункту 5.3 та у графах 4 і 7 підпункту 5.4 (прогноз) - видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу ІІ цієї Інструкції.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 6, 9 підпункту 5.1 та рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 6, 9 підпункту 5.2 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 6, 9 підпункту 4.1 пункту 4 Форми-2.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 3 і 6 підпункту 5.3 та рядку «ВСЬОГО» у графах 3 і 6 підпункту 5.4 повинні дорівнювати показникам у графах 8 і 9 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 3 і 6 підпункту 4.2 пункту 4 Форми-2.

7. У пункті 6 зазначаються напрями використання бюджетних коштів за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.

У підпункті 6.1 зазначаються видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період за напрямами використання бюджетних коштів:

у графі 3 (звіт) - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 4 (звіт) - касові видатки або надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 6 (затверджено) - бюджетні асигнування загального фонду на поточний бюджетний період, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 7 (затверджено) - бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період;

у графі 9 (проект) - видатки або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період;

у графі 10 (проект) - видатки або надання кредитів спеціального фонду на плановий бюджетний період.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 6, 9 підпункту 6.1 повинні дорівнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 6, 9 підпункту 4.1 пункту 4 Форми-2, а також показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 6, 9 підпункту 5.1 або рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 6, 9 підпункту 5.2 пункту 5 Форми-2.

У підпункті 6.2 зазначаються видатки або надання кредитів у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі напрямів використання коштів:

у графах 3, 6 (прогноз) зазначаються видатки або надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди;

у графах 4, 7 (прогноз) - видатки або надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 6 підпункту 6.2 повинні дорівнювати показникам у графах 8, 9 пункту 4 Форми-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 6 підпункту 4.2 пункту 4 Форми-2, а також показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 6 підпункту 5.3 або рядку «ВСЬОГО» у графах 3, 6 підпункту 5.4 пункту 5 Форми-2.

Напрями використання бюджетних коштів визначаються відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2012 року № 687 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2012 року за № 1057/21369.

При визначені напрямів використання бюджетних коштів та розподілі видатків за кодами економічної класифікації видатків бюджету необхідно враховувати, що економічна класифікація видатків бюджету впорядковує витрати за економічними характеристиками операцій, а напрями використання бюджетних коштів передбачають конкретні дії (заходи), спрямовані на досягнення певного результату, і можуть містити декілька таких операцій.

З метою забезпечення порівнянності показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди із показниками поточного бюджетного періоду у пункті 6 Форми-2 перелік напрямів використання бюджетних коштів визначається відповідно до переліку, що використовувався головним розпорядником при підготовці бюджетних запитів на плановий бюджетний період.

Для нових бюджетних програм напрями використання бюджетних коштів визначаються головним розпорядником самостійно.

Напрями використання бюджетних коштів за спеціальним фондом повинні узгоджуватися з напрямами використання бюджетних коштів за загальним фондом.

8. У пункті 7 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній, поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням чіткого визначення групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою та витрат, пов’язаних з кожною із таких груп (у т.ч. на одиницю контингенту жінок та/або чоловіків)

Результативні показники бюджетної програми визначаються з дотриманням Загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 2010 року № 1536, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648, а також з дотриманням вимог щодо чіткого визначення групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою

Кількість результативних показників за кожним напрямом повинна бути оптимальною та в обов’язковому порядку включати всі 4 категорії показників (затрат, продукту, продуктивності, якості), за виключенням бюджетних програм, спрямованих на виконання окремих заходів. 

Результативні показники за кожним напрямом не повинні дублювати один одного. В програмах, що містять один напрямок до результативних показників затрат не слід дублювати загальний обсяг видатків за такою бюджетною програмою (напрямом). Результативні показники за всіма 4 категоріями повинні бути взаємопов’язаними та носити системний характер.

Для бюджетних програм, що реалізуються протягом декількох років, результативні показники бюджетної програми не повинні суттєво змінюватися за своїм змістом порівняно із результативними показниками, передбаченими паспортом відповідної бюджетної програми на поточний рік, за умов: незмінності завдань бюджетної програми та напрямів використання коштів; узгодженості із стратегічними цілями та показниками результату діяльності головного розпорядника, визначеними у Формі-1.

У графі «Джерело інформації» підпунктів 7.1 та 7.2 зазначаються конкретизовані за видами і змістом реєстрів найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником (розпорядниками нижчого рівня), інших видів джерел інформації, які документально підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

9. У пункті 8 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди

В останньому рядку пункту 8 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

10. У пункті 9 наводиться чисельність працівників, зайнятих у бюджетних установах, в розрізі переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

у графах 3, 5, 7, 9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

у графах 4, 6, 8, 10 - кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді - станом на 1 червня поточного бюджетного періоду

у графах 11-16 - чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з дотриманням вимог щодо чіткого визначення кількості жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу фактично зайнятих штатних одиниць

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду або спеціального фонду, наводиться окремо. У разі якщо згідно з чинним законодавством працівники та працівниці, що отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність таких працівників та працівниць проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 5, 6, 9, 10, 12, 14 і 16.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 5.1, 5.3 та пункті 8.

11. У пункті 10 наводяться місцеві цільові програми, які виконуються в межах бюджетної програми у плановому (підпункт 10.1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (підпункт 10.2):

у графах 2 та 3 підпункту 10.1 та графах 2 та 3 підпункту 10.2 зазначаються реквізити та назва місцевої цільової програми;

у графі 4 підпункту 10.1 та графі 2 підпункту 10.2 - нормативно-правовий акт, яким затверджена місцева цільова програма;

у графі 5 підпункту 10.1 та графі 5 підпункту 10.2 - короткий зміст заходів, які виконуються за місцевою цільовою програмою.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 6-11 підпункту 10.1 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 6, 7, 9 і 10 підпункту 5.1 або у графах 3, 4; 6, 7; 9 і 10 підпункту 5.2.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 6-9 підпункту 10.2 не мають перевищувати відповідні показники у графах 3, 4, 6, 7 підпункту 5.3 або у графах 3, 4, 6, 7 підпункту 5.4.

12. У пункті 11 наводиться аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (інформації, наведеної у пунктах 7-9).

Приведені головними розпорядниками у пункті 11 обґрунтування використовуються при підготовці проекту бюджету Глибоцької селищної територіальної громади, прогнозу бюджету Глибоцької селищної територіальної громади та пояснювальної записки до рішення про бюджет Глибоцької селищної територіальної громади.

13. У пункті 12 наводиться аналіз управління зобов’язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов’язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період.

У підпунктах 12.1 та 12.2 зазначається кредиторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункту 12.1 - бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункту 12.1 - касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 3 підпункту 5.1 або у графі 3 підпункту 5.2;

у графах 5 та 6 підпункту 12.1 - кредиторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 12.1 - зміна кредиторської заборгованості загального фонду протягом попереднього бюджетного періоду;

у графах 8 та 9 підпункту 12.1 - кредиторська заборгованість, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

у графі 10 підпункту 12.1 - бюджетні зобов’язання, у тому числі погашені (касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду).

Графи 3, 4, 8 підпункту 12.2 мають відповідати:

графа 3 підпункту 12.2 - графі 6 підпункту 5.1 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період);

графа 4 підпункту 12.2 - графі 6 підпункту 12.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

графа 8 підпункту 12.2 - графі 9 підпункту 5.1 (видатки бюджету на плановий бюджетний період).

У графах 5, 6, 10, 11 підпункту 12.2 наводиться сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.

У графах 7 і 12 підпункту 12.2 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю на початок відповідного бюджетного періоду).

Наведена у підпунктах 12.1 та 12.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетні періоди по загальному фонду в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов’язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період, що сформовані з урахуванням потреб та інтересів жінок та чоловіків та/або їх груп, які мешкають у громаді.

У підпункті 12.3 зазначається дебіторська заборгованість загального фонду за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець поточного бюджетного періоду:

у графі 3 підпункту 12.3 - бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у графі 4 підпункту 12.3 - касові видатки або надання кредитів відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графах 5 і 6 підпункту 12.3 - дебіторська заборгованість загального фонду на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

у графі 7 підпункту 12.3 - очікувана дебіторська заборгованість загального фонду на кінець планового бюджетного періоду;

у графах 8 і 9 підпункту 12.3 - причини виникнення дебіторської заборгованості загального фонду та вжиті заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 12.4 наводяться нормативно-правові акти, що є підставою для виконання бюджетної програми та які не забезпечені граничним обсягом:

у графі 2 підпункту 12.4 зазначаються назва, номер та дата нормативно-правового акту;

у графі 3 підпункту 12.4 - відповідні статті (пункти) нормативно-правового акту;

у графі 4 підпункту 12.4 - обсяг видатків або надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) нормативно-правового акту;

у графі 5 підпункту 12.4 - обсяг видатків або надання кредитів, врахований у граничному обсягу;

у графі 6 підпункту 12.4 - обсяг видатків або надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом;

у графі 7 підпункту 12.4 - заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (пункту) нормативно-правового акту в межах граничного обсягу.

У підпункті 12.5 зазначаються конкретні пропозиції до заходів з упорядкування зобов’язань загального фонду у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов’язаннями загального фонду у попередньому та поточному бюджетних періодах.

14. У пункті 13 наводяться:

основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди;

основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету;

нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються державою для реалізації інвестиційних програм (проектів) та від повернення кредитів до бюджету, та визначено напрями їх використання;

пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді, сформовані з урахуванням потреб та інтересів жінок та чоловіків та/або їх груп, які мешкають у громаді

показники, які характеризують обсяг видатків або надання кредитів спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, - порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період), з дотриманням вимог щодо чіткого визначення групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу фактично зайнятих штатних одиниць а також  з дотриманням вимог щодо чіткого визначення групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою.

15. Інформація, наведена у Формі-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 № 836 із змінами та доповненнями.

 

V. Порядок заповнення Форми-3

1. Форма-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми-1 і Форми-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, що розраховані з дотриманням вимог щодо чіткого кількісного визначення групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу фактично зайнятих штатних одиниць а також  щодо чіткого кількісного визначення групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою та перевищують граничний обсяг та прогнозні показники.

Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів складаються на підставі відповідних місцевих цільових програм та/або Плану (програми) соціального та економічного розвитку громади, з урахуванням потреб та інтересів жінок та чоловіків та/або їх груп та аналізуються місцевим фінансовим органом в межах  можливостей виконання доходної частини бюджету Глибоцької селищної територіальної громади.

Пропозиції щодо додаткових видатків або надання кредитів не надаються за бюджетними програмами, за якими у зв’язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків або надання кредитів порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

2. У пункті 1 зазначаються код відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету та найменування головного розпорядника.

3. У пункті 2 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки або надання кредитів загального фонду та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми, а також з метою дотримання вимог щодо задоволення потреб та забезпечення інтересів жінок та чоловіків та/або їх груп, що віднесені до складу фактично зайнятих штатних одиниць, а також  групи (груп) жінок та/або чоловіків, що віднесені до складу контингенту одержувачів бюджетних послуг за програмою

Підпункти 2.1 та 2.2 заповнюються за кожною бюджетною програмою.

У першій таблиці підпункту 2.1 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графі 6 першої таблиці підпункту 2.1 зазначається сума збільшення граничного обсягу, яка не може перевищувати суми, зазначеної у рядку «ВСЬОГО» у графі 6 підпункту 12.4 пункту 12 Форми-2, за відповідними бюджетними програмами.

У графі 7 першої таблиці підпункту 2.1 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків або надання кредитів загального фонду на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників продукту та ефективності), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 7.1 пункту 7 Форми-2.

У графі 5 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у плановому бюджетному періоді в межах граничного обсягу.

У графі 6 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

У першій таблиці підпункту 2.2 зазначаються додаткові видатки або надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2.2 зазначається сума збільшення прогнозних показників.

У графі 7 першої таблиці підпункту 2.2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових видатків загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У графах 2, 3, 4 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються результативні показники продукту та ефективності, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2, 3, 4 підпункту 7.2 пункту 7 Форми-2.

У графах 5 і 7 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються результативні показники, які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.

В останньому рядку «ВСЬОГО» підпунктів 2.1 та 2.2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.

 

 

Начальник фінансового відділу                                                 Ольга СЛЬОЗ

 

[1] Формулювання єдиної мети бюджетної програми має відбуватися з урахуванням (поєднанням) цілей за всіма цільовими програмами, що направлені на реалізацію бюджетної програми та є підставою для її включення до проекту місцевого бюджету

[2]В 2021 році відповідальним виконавцем бюджетної програми вважається головний розпорядник коштів

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь