Глибоцька громада

Чернівецька область, Чернівецький район

Про внесення змін до рішення від 14.12.2012 №218-23/12 «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури селища Глибока»

Дата: 29.07.2019 12:44
Кількість переглядів: 889

Про внесення змін до рішення від 14.12.2012 №218-23/12 «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури селища Глибока»

 

 

Відповідно до ст.ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 30 та 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи пропозиції постійних комісій селищної ради від «__» ____________ 2019 року, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести наступні зміни до рішення №218-23/12 від 14.12.2012 «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури селища Глибока»:

1) в назві рішення та по тексту рішення та додатків слова «інфраструктури селища Глибока» замінити на «інфраструктури населених пунктів Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади»;

2) в першому абзаці рішення слово «міста» замінити на слова «Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади»;

в Додатку №1:

3) пункт 2.1 викласти в наступній редакції:

    «2.1 Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта на території Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади, для укладення договору про пайову участь зобов’язаний звернутися з заявою до виконавчого комітету Глибоцької селищної ради.»;

4) в пункті 2.2 абзац другий викласти в наступній редакції:

    «- інформацію про документ, що надає право на виконання будівельних робіт, або його копію»;

5) пункт 3.3 доповнити абзацом наступного змісту:

   «При будівництві об’єктів у сільських населених пунктах в розрахунку розміру пайової участі застосовувати коефіцієнт зональності 0,6. 

6) розділ 3 доповнити пунктом 3.10 наступного змісту:

    «3.10 Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність.

У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, орган місцевого самоврядування приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту.»;

7) в підпункті «д» пункту 4.1 слова «територіальної громади смт. Глибока» замінити словами «Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади»;

8) розділ 4 доповнити пунктами є,ж,з,и,і наступного змісту:

«є) об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

ж) об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;

з) об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель сільськогосподарського призначення;

и) об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель і споруд підприємств харчової промисловості;

і) об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання сільськогосподарської продукції).»;

в Додатку №2:

9) пункт 2 викласти в наступній редакції:

«2. Установити норматив для одиниці створеної потужності об’єкта будівництва в розмірі опосередкованої вартості спорудження житла в Чернівецькій області, затвердженому Мінрегіоном станом на дату отримання заяви щодо укладання договору про пайову участь.»;

10) в першому абзаці пункту 3 слова «в смт. Глибока» виключити.

2. Додаток № 3 (типову форму договору про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади з розрахунком величини пайової участі та графіком внесення коштів) викласти в новій редакції (додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань та бюджету Глибоцької селищної ради (Остафійчук А.Ф.).

 

 

Глибоцький селищний голова                                                                      Г.С. Ванзуряк

 

Додаток №3 до рішення сесії

ДОГОВІР №_____

про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади при будівництві _______________________________, розташованого за адресою:

_____________________________________________________________________________.

 

 «     »                         20__ р.                                                                                смт. Глибока

 

            Глибоцька селищна рада в особі _____________________________________________,

( П.І.Б. та посада уповноваженої особи )

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку та ________________________________________________________________________________

(П.І.Б. фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)

 (далі – «Замовник»), з другого боку, які разом за текстом Договору іменуються «Сторонами», уклали цей Договір про наступне:

 

І. Предмет Договору.

 1. Предметом даного Договору є пайовий внесок Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади на умовах, зазначених цим Договором.
 2. Назва та місце розташування об’єкта містобудування – ___________________________

 _______________________________________________________________________________.

 1. Цільове призначення об’єкта містобудування – __________________________________

_______________________________________________________________________________.

 

ІІ. Сума договору та умови оплати.

 1. Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади у розмірі __________ тис. грн. (________________________________ гривні) на рахунок ___________________________ відповідно до Розрахунку згідно Додатку №1 у строк до «__» ___________ 201_ року.
 2. Величина пайової участі визначена на підставі наданого Замовником зведеного  кошторисного розрахунку вартості будівництва на суму _____________ тис. грн. (_________________________________________ гривень).

2.3. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Глибоцької селищної ради здійснюється у безготівковій формі за такими реквізитами: рахунок №______________________, ЄДРПОУ ____________, МФО ____________, ККД _________________, банк отримувача: Казначейство України, отримувач: Глибоцьке УК/отг смт. Глибока.

 

 ІІІ. Права і обов’язки сторін.

 1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п. 2.1 розділу 2 цього Договору до «__» _______ 201_ р.
 2. У  разі  внесення  змін  до  проектної  документації,  які  спричиняють зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутися із клопотанням до Глибоцької селищної ради про внесення відповідних змін до Договору.

3.3. Глибоцька селищна рада проводить розрахунок пайового внеску та контролює виконання умов Договору.

 3.4.   Глибоцька селищна рада зобов’язується прийняти у комунальну власність інженерні мережі та/або об’єкти інженерної інфраструктури, збудовані Замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під забудову, якщо вони будуть задовольняти потреби жителів територіальної громади, та відшкодувати Замовнику вартість їх будівництва за рахунок зменшення величини пайової участі.

 

 

 1. Відповідальність сторін та вирішення спорів.

 4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.

 4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

 4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі, Замовник сплачує пеню у розмірі 0,4 % від загальної суми пайової участі, визначеної п. 2.1 розділу 2 цього Договору, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання.

 

 1.  Інші умови.
 1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.
 2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.
 3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладенні Договору Сторони одна до другої майнових прав і претензій не мають.
 4. Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконавчому комітеті Глибоцької селищної ради.
 5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами і діє до повного його виконання.
 6. Додатки до Договору:

№1 – розрахунок величини пайової участі (внеску) Замовника у створені і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Глибоцької селищної ради на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації.

№2 – графік оплати коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади.

 

 1. Юридичні адреси сторін, банківські реквізити

                                                                                               

                                                                                   

Глибоцька селищна рада

 

 

Замовник

 

Глибоцький селищний голова                                          Замовник

 

  ________________________                                                                                           

(підпис)                                                                                           (підпис)

 

                                                                            

       ?­­___?____________ 201_ р.                                       ?­­____?_____________ 201_ р.

       М.П.                                                                                  М.П.

     

 

Зареєстровано

№ __  від  «__» ________ 201_ р.

 

Додаток 1

до договору № ____

від __ ________201_ р.

 

Розрахунок

величини пайової участі (внеску) замовників (юридичних, фізичних осіб) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

 населених пунктів Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади на підставі затвердженої в установленому порядку проектної документації

 

          Глибоцька селищна рада в особі _________________________________, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні», з одного боку та ________________________________________________________________________________

(П.І.Б. фізичної особи, з якою укладається договір, або П.І.Б. уповноваженої особи із зазначенням посади та документа, який уповноважує таку особу на укладання договору – для юридичних осіб)

(далі – «Замовник») з іншого боку, (далі за текстом – «Сторони»), керуючись Порядком пайової участі замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням 23-ї сесії  6-го скликання від 14.12.2012 №218-23-12 із змінами (далі – Порядок), відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади від «__» _______ 201__ №__ склали розрахунок величини пайової участі по об’єкту містобудування _________________________________, розташованого за адресою: ________________________________________________________.

1. Земельна ділянка, на якій здійснюється будівництво об’єкта, розташована по _______________________________________________________________________________.

 1. Розрахунок здійснено на підставі наданої документації.
 2. Згідно із проектною документацією загальна кошторисна вартість об’єкта будівництва становить ___________ тис. грн. (_______________________________ гривень).
 3. Витрати    на виділення або придбання земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становить – ___________________  гривень.

  (сума цифрами та прописом)

 1. Розмір пайового внеску Замовника під час будівництва об’єкту, визначений і здійснюється за формулою :

ПУ = ЗКВБ x 4 % х КЗОН – Вм, де:

ПУ - розмір пайової участі;

ЗКВБ - загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта, визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

ВМ – кошторисна вартість будівництва замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу) поза межами його земельної ділянки, передбачених технічними умовами;

4% – величина пайової участі від загальної вартості будівництва, визначена згідно з Порядком;

КЗОН – коефіцієнт зональності, визначений згідно з п. 3.3 Порядку.

 

6. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору про пайову участь (внеску) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від «__» _______  201__ р.  № __ .                  

                     

Глибоцький селищний голова                                          Замовник

  _____________                                                                      _________           _

(підпис)                                                                                                                     (підпис)

МП                                                                                          МП

 

Додаток 2

до договору № ____

від __ ________201_ р.

 

Графік оплати

 коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів

Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади

 

«     »                         20__ р.                                                                                смт. Глибока

 

Глибоцька селищна рада, в особі ______________________________________________,

( П.І.Б. та посада уповноваженої особи)

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з одного боку, та  ____________________________________________________________________________    

(П.І.Б., посада особи, з якою укладено договір)

далі іменований «Замовник», з іншого боку, які далі разом іменуються «Сторони», відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади від «__» ____ 20__р. №___ домовилися про таке:

 

1.Оплату за Договором буде здійснено окремими частинами в такому розмірі та у строки:

___% від загального розміру пайової участі, в сумі ______грн. до ______20__р.;

___% від загального розміру пайової участі, в сумі ______грн. до ______20__р.;

___% від загального розміру пайової участі, в сумі ______грн. до ______20__р.;

___% від загального розміру пайової участі, в сумі ______грн. до ______20__р..

 

 2. Цей додаток складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий – у виконкомі Глибоцької селищної  ради. Цей Додаток є невід`ємною частиною Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Глибоцької селищної об’єднаної територіальної громади від _____20__р. №____, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного Договору.

Глибоцький селищний голова                                          Замовник

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь